top of page
  • Writer's picturePihvikarjaliitto

Perinnebiotooppien hoito vaarassa ympäristökorvauksen tulkintojen vuoksi

Maisemanhoitoalojen rajaus on herättänyt huolta luontoarvojen säilymisen puolesta arvokkailla perinnebiotoopeilla. Sopimustulkintojen vuoksi hoidettujen perinnebiotooppien kokonaisala uhkaa pienentyä, vaikka tavoitteena on ollut nostaa niiden määrää lähes 20 000 hehtaarilla nykyiseen verrattuna.


Perinnebiotooppien säilyminen edellyttää niiden jatkuvaa hoitoa. Hoidon rahoitus perustuu ympäristökorvausjärjestelmään, jolla korvataan maatalousyrittäjille luonnonlaitumilla tehdystä maisemanhoitotyöstä aiheutuneita kuluja. Nyt tukiehtojen uusi tulkinta rajaa merkittävän määrän alueita korvauksen ulkopuolelle, minkä vuoksi perinnebiotoopit ovat vaarassa kadota.


Maatalousyrittäjän kannalta on olennaista, että tärkeiden luontokohteiden hoitaminen koostuu järkevistä kokonaisuuksista. Liian pienet ja pirstaleiset alat eivät yksinkertaisesti ole toimivia laiduntavien eläinten kannalta. Myöskään kohteiden eläimistön ja lintujen lajirikkauden turvaavia, hoitoa vaativia alueita ei voida rajata tiukalla aariperusteisella tarkastelulla.


Luonnon monimuotoisuuden heikkenemisen pysäyttäminen edellyttää pitkäjänteistä ja avointa yhteistyötä hallinnolta ja maatalousyrittäjiltä. Tavoite on kaikilla osapuolilla yhteinen, mutta tällä hetkellä puuttuu ratkaisu siitä, kuinka perinnebiotooppien hoitoon liittyvät kustannukset korvataan oikeasuhtaisesti ja kokonaisuutta ymmärtäen.


Laiduntavien eläinten eli pihvikarjan ja lampaiden kasvattajia edustavat tuottajajärjestöt ovat esittäneet hallinnolle yhteistä keskustelunavausta monimuotoisuuden turvaamiseksi ja taloudellisten vaikutusten huomioimiseksi. Tavoitteena on löytää ratkaisu tilanteessa, joka nykyisellään uhkaa jättää arvokkaatkin alueet hoitamatta.

Kuva: Laura Kuuluvainen

Comments


bottom of page