top of page
  • Writer's picturePihvikarjaliitto

Valkoposkihanhien aiheuttamia haittoja tulee vähentää samoilla keinoilla kuin lähialueilla


Valtaosa valkoposkihanhista on läpimuuttajia, jotka Suomessa laskeutuvat viljellyille pelloille aiheuttaen haittaa maatalouselinkeinotoiminnalle ja muille lajeille. Lintuparvet muuttavat Pohjanmeren alueelta Jäämeren rannalle, joten valkoposkihanhi ei ole sellainen rauhoitettu laji, jonka säilyminen olisi esimerkiksi saimaannorpan tavoin yksinomaan suomalaisten varassa. Valkoposkihanhien aiheuttamien haittojen ehkäisyssä tulee tehdä yhteistyötä niiden maiden kesken, jotka sijoittuvat muuttoreitin varrelle. Keskeistä on noudattaa haittojen torjumiseksi yhteneväisiä keinoja, joihin lintudirektiivin 9 artikla antaa mahdollisuuden.


Suojametsästys eli vahinkojen syntymisen estämiseksi tai vähentämiseksi tähtäävä pyynti on ollut sallittua Ruotsissa, Tanskassa ja Virossa jo joitakin vuosia. Näin tulee tehdä myös Suomessa. Valkoposkihanhien pyyntilupia on myönnettävä ilman nykyisenkaltaista jäykkää poikkeuslupamenettelyä. Suojametsästykselle on määriteltävä selkeät pyyntiajat, ja sen on oltava mahdollista myös keväällä, jolloin valtaosa taloudellisista vahingoista syntyy.

Pihvikarjaliitto on valtakunnallisesti toimiva itsenäinen yhdistys, joka tekee työtä alan yleisten toimimisedellytysten edistämiseksi ja kehittämiseksi. Jäsenemme harjoittavat pihvirotuisten nautojen kasvatusta sekä naudanlihan ja jalostuseläinten myyntiä. Luonnon monimuotoisuuden turvaaminen sopusoinnussa maatalouselinkeinon harjoittamisen kanssa on meille tärkeää.Kuva: Pixabay

Comments


bottom of page