top of page
  • Writer's picturePihvikarjaliitto

Direktiivi rinnastaa eläinsuojat teollisuuslaitoksiin - viljelijän raportointivelvollisuus lisääntyy


EU:n teollisuuspäästödirektiivin uudistamisen tarkoituksena on vähentää suurista teollisuuslaitoksista ja eläinsuojista aiheutuvia päästöjä ilmaan, veteen ja maaperään sekä päästöistä johtuvia ympäristö- ja terveyshaittoja. Ehdotuksella laajennettaisiin direktiivin soveltamisalaa, ja määrällisesti suurin laajennus koskisi kotieläintuotantoa.


Direktiiviä sovellettaisiin jatkossa eläinsuojiin, joiden vähimmäiskoko olisi 150 eläinyksikköä. Eläinyksiköillä (ey) tarkoitetaan Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston täytäntöönpanoasetuksen mukaisia kertoimia. Ne eivät sellaisenaan kuvaa tuotantoeläinten ympäristövaikutuksia, eivätkä esimerkiksi huomioi sitä, laiduntavatko eläimet vai pidetäänkö niitä jatkuvasti sisällä eläinsuojassa. Pihvikarjaliitto katsoo, että direktiivin soveltamisalan ey-perusteinen laajennus ei sellaisenaan tuo ympäristöhyötyjä, sillä jo nykyisiin maatalouden lupa- ja ilmoitusmenettelykäytäntöihin sisältyy kattavia päästöjen rajoittamisen vaatimuksia.


Direktiiviehdotuksessa annettaisiin komissiolle valtuus antaa delegoitu säädös kaikkia eläinsuojia koskevista toimintasäännöistä liittyen päästörajoihin, tarkkailuvaatimuksiin, lannanlevityskäytäntöihin, päästöjen rajoittamistoimenpiteisiin, ympäristötehokkuuden raja-arvoihin, sekä muihin vaatimuksiin liittyen parhaan käyttökelpoisen tekniikan soveltamiseen. Pihvikarjaliitto vastustaa delegoidun säädöksen käyttöä eläinsuojien toimintasääntöihin liittyen ja yhtyy valtioneuvoston kantaan siitä, että näistä seikoista

tulisi ensisijaisesti säätää komission täytäntöönpanopäätöksellä niin, että toteutettavien lisätoimenpiteiden kustannukset ja hyödyt arvioitaisiin.


Eläinsuojien lupamenettelyssä säädettäisiin myös yleisön osallistumismahdollisuuksista ja muutoksenhakumahdollisuuksista. Yleisölle halutaan antaa osallistumisoikeudet lupa- ja luvan muutosmenettelyihin, sekä ”laitoksia” koskevien yleisten sääntöjen valmisteluun. Pihvikarjaliitto toteaa, että Suomessa yleisöllä on jo entuudestaan laajat oikeudet osallistua eläinsuojia koskeviin lupa- ja ilmoitusprosesseihin, eikä näitä oikeuksia ole tarpeen laajentaa nykyisestä. Vaarana on, että osallistumismahdollisuuksia käytetään tahallisesti väärin ja siten haitataan elinkeinonharjoittajan työtä.


Päästöportaaliasetuksessa komissio ehdottaa säädösmuutoksia teollisuuslaitosten ja eräiden muiden toimintojen ympäristötietojen ilmoittamiseen. Lisäksi komission ehdotuksessa säädettäisiin teollisuuspäästöportaalista, sen rakenteesta ja sisältövaatimuksista sekä asiaan kuuluvien tietojen keräämisestä. Suomessa raportointivelvollisten toiminnanharjoittajien joukko laajenisi etenkin suureen määrään eläinsuojien pitäjiä.


Asetusehdotuksen mukaan toiminnoista raportoitaviin tietoihin lisättäisiin veden, energian ja raaka-aineiden käyttö sekä tuotannon määrä, työntekijöiden määrä ja toiminta-aika ja lisäksi tiedot päästöjä aiheuttaneista onnettomuuksista. Lisäksi ehdotuksessa on eräitä tarkempia säännöksiä tietojen keräämisestä ja toimittamisesta toimivaltaiselle viranomaiselle.


Pihvikarjaliitto haluaa ystävällisesti muistuttaa, että Suomen hallitusohjelman mukaisesti lainsäädännöllisten toimien ei tule aiheuttaa maatalousyrittäjille lisäkustannuksia ilman kompensaatiota. Kotieläintiloja koskevat säädökset ympäristötietojen ilmoittamisesta nykyistä yksityiskohtaisemmin sekä teollisuuspäästöportaalin perustamisesta koituvat ympäristöhyödyt tulee tarkkaan arvioida suhteessa viljelijöille koituvaan ylimääräiseen byrokratiaan ja lisäkustannuksiin.


Teksti on ote Pihvikarjaliiton asiantuntijalausunnosta eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunnalle koskien EU:n teollisuuspäästö- ja päästöportaaliasetuksia 15.9.2022.댓글


bottom of page